Booleovské operátory

Úvod || Booleovské operátory  || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

Booleovské operátory – AND, OR, NOT

Operátor AND – logický súčin, prienik kľúčových slov.

V niektorých vyhľadávačoch alebo databázach sa používa aj znak +, vo vyhľadávači Google zastupuje tento operátor automaticky medzera medzi vyhľadanými termínmi. Pomocou tohto operátora spresníme (zúžime) vyhľadávanie. Všetky kľúčové slová sa budú nachádzať vo vyhľadaných výsledkoch.

Napr. Bratislava AND univerzita

BO-AND

Operátor OR – logický súčet.

Pomocou tohto operátora sa vyhľadajú všetky zdroje, ktoré obsahujú jedno alebo druhé, alebo obe vyhľadávané kľúčové slová. Vyhľadávanie sa rozširuje.

Napr. história OR dejiny

BO-OR

Operátor NOT – logická negácia.

V niektorých databázach alebo vyhľadávačoch (ako napr. Google) sa používa ako operátor NOT zástupný znak . Pri použití tohto operátora sa pri vyhľadávaní vylúčia všetky označené vyhľadávacie termíny.

Napr. vojna NOT Holokaust

BO-NOT

Operátor XOR (exkluzívne OR).

Tento operátor zabezpečí vyhľadávanie iba prvého alebo druhého vyhľadávaného kľúčového slova.

Napr. Prague XOR Praga

BO-XOR

Kombinácia kľúčových slov a spresnenie vyhľadávacieho dotazu

Pri špecifickejšom vyhľadávaní a kombinovaní viacerých kľúčových slov môžeme určiť prioritu vyhľadávania a spresniť tak celé vyhľadávanie. Pri kombinácií kľúčových slov pomocou Booleovských operátorov má operátor AND vždy prednosť. Je potrebné si určiť prioritu vyhľadávania pomocou otvorených alebo hranatých zátvoriek – () alebo [].

Napr.: (história OR dejiny) AND Bratislava = vyhľadané budú všetky informačné zdroje, ktoré sa venujú histórií alebo dejinám Bratislavy.