Vyhľadávanie informácií – REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov

Metóda REVIEW je metóda hodnotenia informačných zdrojov, ktorá:

 • integruje v sebe kritéria indikátory a hodnotenia kvality informačných zdrojov,
 • naznačuje i postup realizácie hodnotenia IZ touto metódou.

Hodnotiace kritériá REVIEW

review

R (Relevance) – relevancia:

 • Ako relevantný je daný zdroj k danej téme?
 • Môže / má zdroj poskytovať široký / kompletný pohľad na tému, alebo sa vzťahuje len na jeden z jej aspektov?

 

E (Expertise) – odbornosť autora:

 • Aké je vzdelanie autora?
 • Je daná téma v oblasti odborných znalostí a kvalifikácie autora?
 • Je daný autor pravidelne citovaný inými autormi (expertmi) v danej oblasti?

 

V (Viewpoint) – hľadisko / postoj autora / organizácie:

 • Je autor (organizácia) nejako spojený s nejakým pohľadom, názorom či postojom?
 • Aký je účel zdroja? Je cieľom informovať, presvedčiť alebo pobaviť?

 

I (Intended audience) – zamýšľané publikum:

 • Kto je intencionálnym, zamýšľaným publikom pre daný zdroj?
 • Je zdroj na požadovanej / zodpovedajúcej úrovni vo vzťahu k mojej potrebe? Nie je príliš jednoduchý, na základnej, príliš všeobecnej úrovni? Nie je príliš technický?

 

E (Evidence) – dôkazy, svedectvá:

 • Citoval dostatok vhodných dôkazov na podporu, potvrdenie a ukotvenie svojich tvrdení, teórií a záverov?
 • Je v zdroji zaradená bibliografia alebo sekcia s referenciami a použitou literatúrou? (Môže obsahovať ďalšie užitočné zdroje)
 • Prešiel zdroj recenzovaním, lektorovaním posudzovaním (peer review procesom)?

 

W (When published) – čas publikovania:

 • Kedy bol zdroj publikovaný?
 • Sú informácie v ňom uvedené stále aktuálne, alebo došlo k ďalšiemu (podstatnému) vývoju v danej tematickej oblasti?