Plagiátorstvo – Úvod

Úvod || Druhy plagiátorstva || Ako sa vyhnúť plagiátorstvu? || Otestuj sa

Plagiátorstvo patrí medzi najvážnejšie priestupky v akademickom (vysokoškolskom) prostredí. Najčastejšie sa spomína v súvislosti s tvorbou seminárnych, bakalárskych, diplomových, dizertačných a iných vysokoškolských prác ako neetický spôsob písania práce.

Plagiátorstvo je neoprávnené prebratie myšlienky (teórie, záverov, hypotéz, metafor), a to nielen úplné, ale i čiastočné (teda len s malými či povrchnými úpravami) bez odkazu na ich pôvodcu.

Plagiát je cudzie dielo (alebo jeho časť), ktoré autor vysokoškolskej práce prehlasuje za vlastné a uvádza ho (ju) za vlastné.

Autor sa dopúšťa plagiátorstva, keď:

  • doslovne preberie text a neoznačí ho úvodzovkami, prípadne iným zaužívaným spôsobom a neuvedie odkaz na jeho pôvodcu (autora);
  • do svojho textu plynulo zaradí čo i len krátku formuláciu cudzej myšlienky (teórie, výroku) bez uvedenia pôvodcu (autora);
  • do textu zaradí väčšiu časť cudzieho textu – aj napriek odkazu ostáva zaradenie veľkej časti cudzieho textu do práce problémom;
  • do textu zaradí parafrázované (preformulované) myšlienky iného autora bez uvedenia zdroja a pôvodcu;
  • do textu zaradí väčšiu časť textu z elektronického/internetového zdroja – elektronický voľne dostupný zdroj má tiež svojho autora a nie je všeobecným verejným majetkom;
  • do textu zaradí schému, tabuľku alebo obrázok bez uvedenia zdroja;
  • do textu zaradí obrázok s označením copyrightu bez súhlasu nositeľa copyrightu (Roig 2006).

ROIG, M., 2006. Avoiding plagiarism, self‐plagiarism, and other questionable writing practices : A guide to ethical writing. New York : St. John’s University, Department of Psychology 2006 [cit. 2016‐01‐14]. Dostupné na: http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Index.html