Vyhľadávanie informácií – Hodnotenie informačných zdrojov

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

Hodnotenie informačných zdrojov (video/mp4)

Hodnotenie informačných zdrojov je dôležitou súčasťou prieskumového procesu, procesu vyhľadávania zdrojov, výskumného procesu a hlavne spracovania výskumu. Hodnotiť zdroje by sme mali nielen pri vypracovaní vysokoškolskej práce, ale i pri bežných činnostiach ako je napr. nákup v e-obchode.

Každá vysokoškolská práca by sa mala vyznačovať „vedeckosťou“ a odbornosťou, preto je nevyhnutní kritický prístup k všetkým zdrojom, ktoré plánujeme použiť. Osobitne sa to týka elektronických a internetových zdrojov, ktoré sa značne líšia v dôveryhodnosti, presnosti, objektivite, dynamike a rozsahu.

Ak budeme hodnotiť všetky zdroje, vyhneme sa tak:

 • odbočeniu od hlavnej témy,
 • argumentovaniu nesprávnymi až zlými dôkazmi a tvrdeniami,
 • používaniu zastaraných a neaktuálnych zdrojov,
 • používaniu populárnych zdrojov,
 • samotnému nekvalifikovanému, neodbornému až vágnemu výskumu alebo celej práce.

Čo hodnotíme?

 1. Autor (ukazuje hodnovernosť a autenticitu zdroja): tituly, kde pôsobí, referencie o ňom, analýza (citačná analýza, kvantitatívny rozbor) publikačnej činnosti…
 2. Obsah: stupeň odbornosti, presnosť, jazyková a štylistická úroveň, obsiahlosť (úplnosť) informácií, vzdelávací aspekt: inštrumentálny charakter, prítomnosť príkladov, názornosť.
 3. Vydavateľstvo: (príp. informácie o producentovi) => hodnovernosť, renomé.
 4. Aktuálnosť diela: mala by byť uvedená pri zdroji, alebo v spodnej časti webstránky.
 5. Rozsah: (vrátane zoznamov sledovanej literatúry, retrospektívy a referencií, reakcií na dielo, anotácií).
 6. Štrukturácia diela: prílišná štrukturácia vedie rovnako k dezorientácii v zdroji.
 7. Poznámkový aparát: výskyt (prítomnosť), rozsah.
 8. Prílohy: výskyt (prítomnosť), rozsah.
 9. Bibliografia použitých zdrojov na konci textu: výskyt (prítomnosť), rozsah.otaznik
 10. Odkazy na iné kvalitné stránky: výskyt (prítomnosť).
 11. Navigácia: jednoduchosť a pohodlnosť pohybu v zdroji a práce so zdrojom.
 12. Obrazový materiál: výskyt (prítomnosť), rozsah.
 13. Vzťah so zdrojmi, ktoré už mám.

Pomôckou pri hodnotení nám môžu byť parametre kvalitnej práce:

vlastnosti obsiahnutých informácií pôvodnosť, odbornosť, vierohodnosť,
novosť, aktuálnosť,
presnosť, detailnosť, úplnosť,
úroveň zovšeobecnenia,
spôsob prezentácie jasnosť, prehľadnosť, primeranosť štýlu a kompozície, ilustračný materiál,
publikačné a materiálno- konštrukčného aspekty pohotovosť publikácie,
typografická a grafická úprava, celkový knižný dizajn, dizajn e-zdroja / web-stránky,
vlastnosti papiera,
rozsah informačného zdroja,
publikačný aparát informačný a bibliografický aparát (hlavne registre, prílohy, biografie a bibliografie, vysvetlivky),
vedecký aparát poznámky pod čiarou, komentáre,
úvahy a kritiky k textu,
poznámky a dodatky za textom (na konci publikácie),
výklad k textu v poznámke, poznámky marginálne – na okraji textu,
prológ / epilóg k textu,
rozsah pôsobnosti IZ rozsah tematiky,
rozsah dokumentovej základne => rozsah odkazov (referencií) na ďalšie informačné zdroje,
rozsah edičného zázemia.