Publikovanie: nekorektné praktiky, predátorstvo

Úvod || Ako sa vyhnúť predátorom || Užitočné odkazy || Predátorské správanie vo vede (info zo seminára)

V ostatných rokoch sa v akademickej sfére objavil problém publikovania v takzvaných predátorských časopisoch,  vydavateľstvách, resp. konferenciách. Predátorské praktiky v publikovaní sú výrazným negatívnym javom, ktorý parazituje na myšlienke otvoreného prístupu (Open Access). Vznikajú primárne s cieľom vyberať poplatky za publikovanie a generovať zisk, nie s úmyslom podpory a rozvíjania vedeckej komunikácie.

Pojem predátorský časopis/vydavateľ predstavil v roku 2010 Jeffrey Beall z University of Colorado, keď na svojom blogu publikoval zoznam predátorských časopisov/vydavateľov a opísal ich praktiky (tzv. Beallov zoznam, ktorý v januári 2017 zanikol).

Základné charakteristiky predátorstva v publikovaní:

  • rýchle publikovanie prác bez posúdenia kvality či originality štúdie; jediným kritériom je poplatok (často sa publikujú aj hoaxy alebo nezmyselné články); kvantita na úkor kvality (publikuje sa všetko, za čo autor zaplatí),
  • žiadne, prípadne len fiktívne recenzné konanie,
  • agresívne získavanie príspevkov (nevyžiadané e-maily/spam),
  • nedodržiavanie publikačných štandardov,
  • uvádzanie mien vedcov v redakčných radách bez ich vedomia a súhlasu, resp. uvádzanie fiktívnych mien,
  • absencia štandardných kontaktých údajov (nie je jasné sídlo vydavateľa – neexistujúca adresa, iba P.O. Box; neexistujúci alebo len všeobecný emailový kontakt na redakciu),
  • zneužívanie názvov prestížnych časopisov a konferencií (mierne pozmenia ich názov, ukradnú webovú identitu),
  • multispektrálne zameranie s množstvom článkov/príspevkov z rôznych, často nesúvisiacich disciplín,
  • uvádzanie zavádzajúcich scientometrických ukazovateľov (vlastný impakt faktor, ktorý nijako nesúvisí s oficiálnym impakt faktorom (IF) v Journal Citation Reports (JCR), napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor; nepravdivé informácie ohľadom indexovania v databázach).

Uvedené črty sú len indikatívne, existujú etablované časopisy, ktoré niektoré z nich majú, a na druhej strane predátorské časopisy, ktoré mnohé z nich nemajú. Preto je potrebné každý prípad zvažovať individuálne a posúdiť časopis či vydavateľstvo komplexne.