Ako citovať – Príklady

Obsah || Základné termíny || Tvorba bibliografického odkazu || Príklady

Vysvetlivky:
hrubo označené = povinné (záväzné) údaje, ostatné sú nepovinné,
* = údaje špecifické len pre určitý druh dokumentu,
= bibliografický odkaz na tento druh dokumentu sa v ISO 690 (2010) neuvádza a je odvodený z doterajšej praxe, popr. z iných prameňov a slúži len ako odporúčanie.

TLAČENÉ KNIHY

Primárna zodpovednosť. Názov: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Názov edície, číslo edície. ISBN. *Lokácia. Poznámky.

1 autor:
GÁLIK, Peter. Murphyho zákony pro školáky. Bratislava: Junior, 1994. ISBN 80-7146-202-0.

2-3 autori:
STRINDBERG, August, ŽITNÝ, Milan a Jozef SZABÓ. Hra snov. Bratislava: Lita, 1989.

4 a viacerí autori:
BERNÁTHOVÁ, Alžbeta et al. Čítanka zo slovenskej literatúry pre 5. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava: IMPRO, 1995. ISBN 80-85452-26-X.

stará tlač:
Tyrnauerischer Schreib-Kalender: auff das Jahr… M.DC.LXXXIII. Gedruckt zu Tyrnau: in der Academischen Druckerey durch Matthiam Srnensky, [1682]. V: Budapešť: MTAK. Signatúra R. 827.

NORMY

Označenie a číslo normy:rok zavedenia do platnosti, Názov.

STN ISO 471:1997, Guma.
STN ISO 3:1997,  Vybrané čísla – Postupnosti vybraných čísel.

LEGISLATÍVNE DOKUMENTY

Označenie a číslo LD/rok publikovania a skratka dokumentu Názov.

Zákon č. 213/1992 Z. z. o spotrebných daniach s dôvodovou správou.

KARTOGRAFICKÉ, ZVUKOVÉ A GRAFICKÉ DOKUMENTY, HUDOBNINY, FILMY A VIDEOZÁZNAMY, MIKRODOKUMENTY A POD.

Primárna zodpovednosť. Názov: Podnázov [označenie média]. *Mierka mapy. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania. Názov edície, označenie edície. Štandardné číslo.

kartografický dokument:
Európa [mapa]. 1:5000000. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, [2005].

film:
ČTVRTEK, Václav. O loupežníku Rumcajsovi [film na videokazete]. Praha: Supraphon, 1987.

zvukový dokument:
Chorus Salvatoris. Oslavujte Pána [CD]. Bratislava: LUX, 2004.

hudobnina:
SUCHOŇ, Eugen. Nox et Solitudo [partitúra]. Bratislava: Slovenský hudobný fond, 1971.

grafický dokument:
ONDREJKA, Pavol. Brezno [fotografia]. Brezno: TIK, [bez dátumu].

ELEKTRONICKÉ KNIHY, WEBOVÉ SÍDLA, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

Primárna zodpovednosť. Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa, dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania].  Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup

Uniknihy.sk [online]. ©2013 [cit. 2015-09-25]. Dostupné na: http://www.uniknihy.sk/

CHUDÝ, A., LICHNEROVÁ, L. a J. ŠUŠOL. Úvod do autorského práva [online]. Bratislava: Stimul, 2011 [cit. 2015-09-09]. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/chudy_lichnerova_susol_-_uvod_do_autorskeho_prava.pdf

Online potravinová databáza [online databáza]. VÚP, ©2010 [cit. 2011-08-11]. Dostupné na: http://www.pbd-online.sk/

Geografia Slovenska. SlovakiaSite [online]. Relytech, ©2015 [cit. 2015-09-23]. Dostupné na: http://www.slovakiasite.com/sk/geografia.php

PRÍSPEVKY V TLAČENEJ MONOGRAFICKEJ PUBLIKÁCII

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In: Hlavná zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdrojového dokumentu: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania, Numerácia, rozsah strán. Názov edície, číslo zväzku. ISBN.

TIBENSKÝ, Ján. Charakteristika kvantitatívneho a kvalitatívneho rastu pramennej bázy v dielach reprezentantov barokového slavizmu na Slovensku. In: Aktuálne problémy dejín slavistiky. Bratislava: Ústav historických vied SAV, 1986, s. 2-20.

PRÍSPEVKY V TLAČENEJ SERIÁLOVEJ PUBLIKÁCII

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. Poznámky k príspevku. In: Názov seriálu: Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, dátum vydania, numerácia, rozsah strán. ISSN. 

HALVONÍK, Alexander. Pavol Rankov: V tesnej blízkosti. Knižná revue. 2004, 13(25), 1. ISSN 1210-1982.

HALVONÍK, Alexander. Pavol Rankov: V tesnej blízkosti. In: Knižná revue. 2004, roč. 13, č. 25, s. 1. ISSN 1210-1982

PRÍSPEVKY V ELEKTRONICKEJ MONOGRAFICKEJ PUBLIKÁCII, NA WEBOVOM SÍDLE 

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In: Primárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdroja: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Miesto vydania: vydavateľ, Dátum vydania,  Numerácia zdroja, rozsah strán. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania].  Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup

ANTOLÍKOVÁ, E. Komunitné aktivity knižníc alebo o projekte Komunitná knižnica. In: STASSELOVÁ, S. a J. KOPÁČIKOVÁ, zost. INFOS 2013 [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2013, s. 6-11 [cit. 2014-01-15]. ISBN 978-80-89586-07-3. Dostupné na: http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/janka_nemethyova/infos_2013/infos_2013_zbornik.pdf

PRÍSPEVKY V ELEKTRONICKOM SERIÁLI

Primárna zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku: Podnázov. In: Názov seriálu: Podnázov [označenie média]. Miesto vydania: vydavateľ, Dátum vydania, numerácia, rozsah strán [dátum citovania].  ISSN. Dostupnosť a prístup

TYROL, Anton. Školstvo, veda, kultúra. In: Kapitula [online]. Spišské biskupstvo, 2013, roč. 4, s. 8-9 [cit. 2014-01-14]. Dostupné na: http://www.rkbu.kapitula.sk/userfiles/file/kapitula-4-2013.pdf

TYROL, Anton. Školstvo, veda, kultúra. Kapitula [online]. Spišské biskupstvo, 2013, 4, 8-9 [cit. 2014-01-14]. Dostupné na: http://www.rkbu.kapitula.sk/userfiles/file/kapitula-4-2013.pdf

SEKUNDÁRNE CITOVANIE = citovanie cez sprostredkujúci zdroj

Hoci štandard  ISO 690 (2010) sekundárne citovanie neuvádza, nakoľko by ho malo byť minimum, v praxi sa vyskytuje. Pre označenie sekundárneho (sprostredkujúceho) zdroja odporúčame použiť formuláciu „cit. podľa“ a nasledovnú schému:

Pôvodný zdroj cit podľa Odkaz na sprostredkujúci zdroj.

REPČÁK, Jozef. Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava, 1984 cit podľa DANIEL, David P. Vydania náboženskej literatúry v Levoči v období neskorej reformácie (do roku 1650). In: Kniha ´97-´98. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 91-95. ISBN 80-7090-569-7.