Ako citovať – Tvorba bibliografického odkazu

Obsah || Základné termíny || Tvorba bibliografického odkazu || Príklady

Štandard ISO 690 (2010), resp. STN ISO 690 (2012) určuje:

 1. výber prvkov bibliografického odkazu,
 2. formu prvkov bibliografického odkazu,
 3. ich záväznosť a poradie.


VÝBER
PRVKOV A VŠEOBECNE PLATNÉ ZÁSADY PRE TVORBU BIBLIOGRAFICKÉHO ODKAZU

 • Predpísané údaje pre bibliografický odkaz vyberáme z citovaného dokumentu, najčastejšie zo zdrojov, ktorými sú: titulný list, tiráž, prvá strana príspevku (článku), prelimináriá (prvé strany dokumentu), obsah a celý dokument,
 • akékoľvek povinné údaje získané z iného zdroja, popr. doplnky k nim sa uvádzajú v hranatých zátvorkách (napr. môžeme ako doplnok uviesť preklad názvu: Buchkultur in Deutschland im 18. Jahrhundert [Knižná kultúra v Nemecku v 18. storočí].),
 • pokiaľ sa niektoré predpísané povinné údaje nevyskytujú, vynechajú sa (napr. ISBN, ISSN, edícia, dátum aktualizácie a revízie, atď.),
 • dátum vydania je povinný aj v prípade, že sa v dokumente nenachádza,
 • nie je nutné zachovať písanie veľkých písmen (napr. pri názve dokumentu, len ak ide o vlastné podstatné mená alebo slová v súlade s pravidlami jazyka), ani interpunkciu použitú v citovanom dokumente,
 • s výnimkou poznámok a doplnkov či opráv píšeme údaje tak, ako sa nachádzali v dokumente – v jazyku citovaného dokumentu,
 • jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou,
 • celý bibliografický odkaz končí bodkou; v prípade, že posledným údajom je adresa webovej stránky, bodku nepoužívame,
 • pri tvorbe bibliografických odkazov je dôležité zachovať predpísané poradie a formu údajov, interpunkciu aj medzery,
 • v zozname bibliografických odkazov odkazy zarovnávame doľava kvôli zachovaniu predpísaných medzier,
 • v prípade citovania príspevkov v monografii používame pred označením zdroja „In:“; v prípade príspevkov v seriáli toto označenie môžeme vynechať.


FORMA
PRVKOV BIBLIOGRAFICKÉHO ODKAZU

I. Primárna zodpovednosť

Primárnu zodpovednosť za vytvorenie citovaného dokumentu má spravidla autor. Jeho meno uvádzame v invertovanom slovoslede, pričom môžeme uviesť celé krstné meno alebo použiť len iniciály. Vynechávame tituly, údaje o pracovisku autora, ako aj úvodné formulácie označujúce autorstvo.

Ďalšie zásady:

 • priezviská všetkých autorov sa uvádzajú verzálkami,
 • prvého autora zaznamenáme v podobe: PRIEZVISKO, Meno;  ostatných môžeme uviesť v priamom slovoslede, pričom pred údajom o poslednom autorovi norma zavádza používanie spojky „a“  a priamy slovosled: PLACHOVÁ, Beáta a Jana ORAVCOVÁ,
 • v prípade 4 a viacerých autorov môžeme uviesť všetkých autorov alebo len prvého s označením „et al.“, alebo „a iní“ (odporúčame preferovať medzinárodne zrozumiteľné označenie „et al“.: HUDÁK, Peter et al.),
 • ak dokument nemá autora, použijeme na prvom mieste v bibliografickom odkaze názov.

II. Názvové údaje

Hlavný názov, názov zdrojového dokumentu (periodika) a podnázvy zapíšeme tak, ako sú uvedené v dokumente a zvýrazníme ich kurzívou. Ak uvádzame aj podnázov (je nepovinný), oddelíme ho od hlavného názvu dvojbodkou a medzerou. Dlhý názov je možné skrátiť a ako znak vypustenia použiť tri bodky (skrátiť názov možno len do tej miery, aby nestratil význam a bol dostatočný na identifikáciu citovaného dokumentu).

III. Označenie média

Označenie média používame len pre elektronické zdroje a pre neknižné dokumenty. Vyberieme jednu z nasledovných možností, popr. ich kombináciu:

[Braillovo písmo], [nástenná mapa], [kinofilm (35 mm)], [kotúč s počítačovou páskou], [filmový pás (35 mm)], [Blu-ray disk], [glóbus], [mikrofiš (48x)], [fotografia], [mikrofilmová cievka (negatív 16 mm)], [partitúra], [videokazeta (VHS PAL)], [CD], [DVD], [diapozitív (5,08 cm)], [zvuková platňa], [podcast], [rytina], [akvarel], [litografia], [online], [disk], [online databáza], [online časopis], [počítačový program], [elektronická pošta], [digitálny obraz], [film], [nemý film].

 IV. Vydanie

V oblasti údajov o vydaní zapisujeme s výnimkou prvého vydania všetky ďalšie vydania dokumentu, ak sú v prameni uvedené. Uvádzame ich arabskými číslami v súlade s možnosťami skracovania týchto údajov tak, ako to predpisuje štandard  STN ISO 832 (1998). Údaj o vydaní zapíšeme v jazyku dokumentu tak, ako bol uvedený.

V. Sekundárna zodpovednosť

Sekundárnu zodpovednosť za vznik dokumentu majú spravidla osoby iné ako autor, napr. ilustrátori, lektori, vedeckí redaktori, atď. Tento údaj nie je povinný. Pokiaľ ho uvádzame, zapisujeme mená presne v takej podobe, ako sa vyskytovali na dokumente (t. zn. aj s označením funkcie, napr. fotografie, preklad a pod.). Norma odporúča použiť v prípade zápisu priezvisk verzálky a priamy slovosled.

VI. Vydavateľské údaje (miesto vydania, vydavateľ, dátum vydania)

Vydavateľské údaje pozostávajú z údajov o mieste vydania, vydavateľovi a dátume vydania dokumentu. Zapisujeme ich v podobe: Miesto vydania: meno vydavateľa, dátum vydania. Údaje uvádzame v prvom páde v jazyku citovaného dokumentu.

Ďalšie zásady:

 • v prípade viacerých miest vydaniavydavateľov uvádzame len prvé miesto vydania a prvého vydavateľa,
 • pokiaľ sa miesto vydania alebo vydavateľ v dokumente neuvádza, ale tento údaj je všeobecne známy, alebo je možné ho zistiť, MÔŽE byť tento údaj doplnený a uvedený v hranatých zátvorkách, inak sa vynecháva,
 • dátum vydania zapíšeme arabskými číslicami,
 • dátum vydania je povinný údaj a nemôžeme ho vynechať: v prípade neznámeho dátumu odvodíme rok vydania od textu dokumentu, popr. od iných prameňov a zapíšeme ho hranatých zátvorkách, [1998], popr. uvedieme označenie [bez dátumu],
 • pri viaczväzkových dokumentoch uvedieme celé rozpätie vydávania, napr. 1956-1958,
 • pokiaľ je známy len dátum copyrightu, zaznamená sa ako cop1999 alebo ©1999,
 • v prípade, že nie je možné zistiť dátum vydania, ani ho odvodiť z textu dokumentu, používame označenie [bez dátumu].

VII. Numerácia (číslovanie) a rozsah strán

Údaje používame len v prípade, že tvoríme odkaz na príspevok v monografii alebo seriáli. Pri príspevku v monografii (zborníku) pod numeráciou rozumieme označenie zväzku v prípade, že dokument je časťou viaczväzkového súboru, napr. zv. 3:

3, s. 5-18

V prípade príspevku v časopise ide o číselné označenie seriálovej publikácie: o presné označenie ročníka a čísla periodika, v ktorom sa príspevok nachádza. Číselné označenie je možné uviesť dvomi spôsobmi:

a) roč. 7, č. 4, s. 10-20
b) 7(4), 10-20

V prípade inojazyčných seriálov použijeme označenie v origináli okrem údaja o rozsahu strán – rozsah strán píšeme vždy v jazyku citujúceho textu (nie originálu):

a) vol. 6, iss. 5, s. 5-6
b) Jg. 7, Nr. 5, s. 78-90

VIII. Dátum aktualizácie a citovania

Používame len pri elektronických online zdrojoch. Zapíšeme údaje o aktualizácii a revízii dokumentu, napr. Aktualizované v decembri 1987, pokiaľ je tieto možné v online zdroji zistiť. Povinný je údaj o dátume citovania: [cit. 10. apríla 2001]. Je možné použiť aj formalizovanú podobu dátumu, napr. [cit. 2001-04-10].

a) [cit. marca 1999]
b) [cit. 1999-03-10]

IX. Údaje o edícii

V prípade, že zapisujeme aj edíciu (povinný údaj len v prípade, ak je žiaduce, aby jednotka bola identifikovaná ako súčasť edície.), do ktorej dokument patrí a táto je v prameni uvedená, zapíšeme ju vo forme Názov edície, označenie zväzku. Zväzok označujeme v takom jazyku, ako bol v citovanom dokumente uvedený.

X. Dostupnosť elektronických dokumentov

Povinný údaj pri elektronických online zdrojoch. Používame frázu „Dostupné na:“, napr. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk. Pokiaľ je údaj o dostupnosti posledným údajom bibliografického odkazu, bodku na konci nepoužívame.

XI. Štandardné číslo

Štandardné číslo ISBN pre knihy a ISSN pre seriály uvádzame len vtedy, ak sa v dokumente nachádzajú a v takej podobe, ako boli v dokumente uvedené. Zapisujeme aj označenie ISBN a ISSN, napr. ISBN 80-88982-57-X.

 XII. Poznámky

Voliteľne môžeme do bibliografického odkazu zahrnúť aj poznámky. Je vhodné uviesť ich v prípade, ak sú niektoré údaje v odkaze nejednoznačné, popr. ak boli doplnené. Píšeme ich v jazyku textu citujúceho dokumentu. Medzi najčastejšie patrí poznámka a požiadavkách na systém v prípade elektronických zdrojov, napr. Požiadavky na systém: Internet Explorer 5.0 alebo vyššia verzia.