Ako citovať – Základné termíny

Úvod || Základné termíny || Tvorba bibliografického odkazu || Príklady

Citujúci dokument je práca, ktorú autor píše a v ktorej interpretuje alebo doslovne preberá myšlienky prevzaté z iných zdrojov, resp. v texte práce odkazuje na existujúcu relevantnú literatúru k spracovávanej problematike, čiže na citovaný dokument.

Citát je text doslovne prebratý z citovaného dokumentu. Mal by sa písať v úvodzovkách, resp. iným typom písma. V prípade dlhších citátov presahujúcich štyri riadky je vhodné citáty oddeliť od vlastného textu, odsadiť od ľavého okraja a uviesť ich kurzívou. Citáty píšeme v jazyku textu citujúceho dokumentu, pričom sa odporúča originálne znenie textu vložiť do poznámky pod čiarou. Bez úvodzoviek či iného typu písma uvádzame prebraté texty, ktoré parafrázujeme a uvádzame vo vlastnej interpretácii, resp. v prípade, keď len odkazujeme na myšlienky, termíny, schémy alebo na relevantný zdroj.

Citácia je symbol alebo údaj, ktorý označuje citované miesto. Nachádza sa na mieste nasledujúcom po citáte alebo citovanom (parafrázovanom) texte, či odkaze na literatúru, popr. pred ním. Slúži na spojenie prebratého textu so zoznamom bibliografických odkazov. Forma citácie závisí od techniky citovania.

Technika citovania je spôsob, akým budeme prepájať parafrázované texty alebo citáty so zoznamom bibliografických odkazov. Technika citovania má vplyv na formu citácie a vyžaduje aj úpravu zoznamu bibliografických odkazov. Existujú tri techniky citovania (technika číselných údajov, technika priebežných poznámok a technika prvého údaja a dátumu), pričom podstatná je zásada, že v celom citovanom dokumente je nutné aplikovať len jednu techniku citovania (podľa vlastného výberu, poprípade podľa odporúčania školiteľa či vydavateľa).

Bibliografický odkaz je skrátený záznam o citovanom dokumente v zozname bibliografických odkazov, ktorý slúži na jeho presnú identifikáciu. Jeho štruktúru (výber identifikačných prvkov, ich formu a poradie) určuje štandard ISO 690 (2010), resp. STN ISO 690 (2012).

Zoznam bibliografických odkazov je množina odkazov na citované dokumenty nachádzajúca sa na konci textu. Usporiadanie bibliografických odkazov v zozname bibliografických odkazov závisí od techniky citovania. Označujeme ho pomenovaním Zoznam bibliografických odkazov (Zoznam bibliografických odkazov tvorí povinnú  a samostatnú kapitolu záverečnej práce), popr. iným ekvivalentom: Použitá literatúra, Citovaná literatúra a pod. Bibliografické odkazy VŽDY zarovnávame vľavo vzhľadom na zachovanie predpísaných medzier.

citovanie-terms