Ako citovať – Úvod

Úvod || Základné termíny || Tvorba bibliografického odkazu || Príklady

Ako citovať

Podľa Autorského zákona SR (Zákon č. 185/2015, s. 2210) má autorské právoprávo na citáciu „dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.“ Citujeme v prípade, že preberáme:

  • doslovný text (citát),
  • modifikovaný text alebo jeho časť (parafráza),
  • výsledky výskumov, nové termíny, atď.,
  • tabuľky, grafy, obrázky.

Citujeme aj v prípade, pokiaľ dokument v texte práce len spomíname, čiže naň odkazujeme, najčastejšie v úvode záverečnej práce, kde sa venujeme problematike súčasného stavu spracovania zvolenej témy.

ČO NECITOVAŤ?

Všeobecne platné nariadenie alebo štandard k problematike „necitovania” neexistuje. Vychádzajúc zo zahraničných skúseností citovať obvykle nemusíme v prípade:

  1. vlastných prác (považujeme však za vhodnejšie vlastné práce odcitovať vzhľadom na to, že upozorníme aj na tie svoje publikácie, ktoré vyšli už skôr),
  2. všeobecných znalostí, ktoré sú ľahko overiteľné na viacerých miestach a v príručkových prameňoch (encyklopédiách a pod.),
  3. znalostí, ktoré sú všeobecne známe pre problematiku, ktorej sa venujeme a pre potenciálneho čitateľa našej práce,
  4. všeobecne zaužívaných výrazov (napr. porekadiel, prísloví a pod.),
  5. všeobecne známych historických údajov,
  6. teoretických argumentov, ktoré sú často a verejne diskutované.

V niektorých zdrojoch sa odporúča za „všeobecnú znalosť” považovať takú informáciu, ktorú je možné nájsť v The World Book Encyclopedia. V prípade akýchkoľvek pochybností a potenciálneho plagiátorstva všetky zdroje odporúčajú radšej citovať.

Viac pozri dokument:

LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2016-04-25]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf