Plagiátorstvo – Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?

Úvod || Druhy plagiátorstva || Ako sa vyhnúť plagiátorstvu? || Otestuj sa

Ak sa chceme vyhnúť plagiátorstvu, mali by sme predovšetkým:

 • priebežne si robiť zoznam zdrojov, z ktorých čerpáme informácie do akademickej práce/projektu,
 • zaznamenávať si všetky údaje zdroja informácií potrebné na bibliografický odkaz / citáciu (v takom prípade ho netreba dodatočne dohľadávať),
 • precízne si označovať doslovne prebraté texty a hneď k nim pridávať odkaz na pôvodný zdroj,
 • precízne a priebežne pridávať odkazy k parafrázovaným častiam,
 • spájať poznámky z viacerých zdrojov (názory viacerých autorov) k jednej téme alebo problematike (prerozprávanie textu jedného zdroja plagiátorstvo nerieši),
 • po celý čas myslieť na vlastný prínos – myšlienky iných autorov sa snažiť komentovať vlastným vysvetlením, postojom, názorom, hľadať možnosť kompilácie, porovnávania, analýzy a pod.,
 • eticky a pozorne narábať s elektronickými zdrojmi,
 • nezabúdať označiť preberaný obrázok, schému, tabuľku a pod, nezabudnúť zaznamenať si zdroj, z ktorého ich preberáme.


20 pravidiel etického akademického správania pri písaní akademickej práce a využívaní informačných zdrojov

Autor práce VŽDY:

 1. uznáva prínos druhých, ak sú zdrojmi jeho/jej nápady,
 2. uvádza každý doslovne prevzatý text iného autora v úvodzovkách,
 3. priznáva všetky zdroje, ktoré používa v písomnej práci; či ich doslovne cituje, alebo parafrázuje, zhrňuje, kompiluje a pod.
 4. keď zhŕňa, kondenzuje, parafrázuje myšlienky iných autorov, uvedie to krátkym komentárom,
 5. keď zhŕňa, kondenzuje, parafrázuje myšlienky iných autorov, identifikuje zdroj svojich informácií,
 6. keď zhŕňa, kondenzuje, parafrázuje myšlienky iných autorov, snaží sa reprodukovať presný význam slov iného (pôvodného autora) autora (využívajúc vlastnú štylizáciu viet),
 7. dôkladne preskúma obsah cudzieho zdroja, aby pochopil preberané a používané myšlienky, koncepty a terminológiu za účelom korektného zachovania pôvodného textu (nemení myšlienky iného autora),
 8. pociťuje a reflektuje etickú zodpovednosť voči čitateľom svojej práce a autorovi (autorom), od ktorého (-ých) preberal myšlienky a slová, rešpektuje myšlienky iných, pripisuje ich tým, od ktorých ich prebral,
 9. vyhýba sa autoplagiátom a sebaplagovaniu,
 10. snaží sa zoznámiť so základnými prvkami autorského zákona (vzhľadom k tomu, že niektoré prípady plagiátorstva, autoplagiátorstva a dokonca aj niektoré postupy písania by v určitých prípadoch mohli byť prijateľné, napr. rozsiahle parafrázy alebo citácie kľúčových prvkov v knihe),
 11. vyhýba sa opakovanému použitiu vlastného (skôr publikovaného textu) a ak je to nutné, realizuje tak v súlade so štandardnými vedeckými konvenciami,
 12. dôsledne prekontroluje citácie vo svojej práci (texte) každá cudzia myšlienka by mala byť vždy odcitovaná, pri každej cudzej myšlienke je v texte odkaz na pôvodný zdroj a každému odkazu zodpovedá v súpise literatúry záznam,
 13. v práci používa len tie odkazy, ktoré sa priamo vzťahujú k jej obsahu – úmyselné zahrnutie odkazov, ktoré neboli využité a sú zahrnuté len z dôvodu umelého zdvihnutia odbornosti práce nie je etické,
 14. vedome a cielene využíva takú stratégiu koncipovania textu, aby bolo jasné, ktoré myšlienky sú jeho vlastné a ktoré sú odvodené z využívaných zdrojov,
 15. eticky uvádza dôkazy, ktoré sú v rozpore s jeho uhlom pohľadu,
 16. uvádza aj nepotvrdzujúce výsledky svojich štúdií a výskumov v súlade so svojimi prioritami a plánmi,
 17. priznáva si iba tie výsledky, zásluhy a príspevky k projektu (výskumu, grantu), o ktoré sa reálne zaslúžil,
 18. musí si uvedomiť možný konflikt záujmov v prípade rozporu vlastného zámeru a zámeru sponzora (grantu),
 19. dbá na to, aby spolupráca pedagóga a študentov bola etická a korektná v oblasti stanovenia autorstva,
 20. dôsledne využíva sekundárne citovanie, t. j. citovanie cez sprostredkujúci zdroj.