Kontakty

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2
814 99 Bratislava, SR
web:    http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/ 
e-mail: uk@fphil.uniba.sk

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2
814 99 Bratislava, SR
web:    http://fphil.uniba.sk/kkiv/
e-mail: kkiv@fphil.uniba.sk

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava, SR
web:    http://vili.uniba.sk
e-mail: kniznica@vili.uniba.sk