Plagiátorstvo – Druhy plagiátorstva

Úvod || Druhy plagiátorstva || Ako sa vyhnúť plagiátorstvu? || Otestuj sa

Rozoznávame:

  • jednojazyčný („monolingual“) plagiát – neetické kopírovanie a preberanie textov v rámci jedného jazyka,
  • plagiát naprieč jazykmi („cross‐language“) – plagiát v rámci dvoch jazykov:
    • doslovný preklad bez uvedenia pôvodného autora
    • voľný (parafrázovaný) preklad bez uvedenia pôvodného autora,
  • neprimerane rozsiahle prebratie častí textu iného autora (aj keď je uvedený),
  • autoplagiátorstvo, sebaplagovanie – využívanie svojho vlastného, už publikovaného, textu (vytvoreného za iným účelom),
  • „patchwriting“ a mozaikový plagiát – text zostavený z cudzích textov z rozličných zdrojov (rozličných autorov) bez uvedenia pôvodného autora (pôvodných autorov) alebo aj s ich uvedením.
  • kyberplagiátorstvo – sťahovanie dokumentov z internetu v celku, alebo ich časti a ich uvádzanie za svoju pôvodnú prácu.